Servicevoorwaarden

Artikel 1: Definities

Prime Stock, gevestigd te Roosendaal, KvK-nummer 62559303, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
In deze algemene voorwaarden wordt de wederpartij van de verkoper aangeduid als koper.
De partijen zijn de verkoper en de koper samen.
De overeenkomst betekent de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

Het volledige aankoopbedrag wordt altijd direct in de winkel betaald. Bij het maken van reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval ontvangt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in verzuim. Indien de koper in gebreke blijft, is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
Indien de koper in gebreke blijft, zal de verkoper overgaan tot incasso. De kosten verbonden aan een dergelijke incasso zijn voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.
Indien de koper weigert mee te werken aan de uitvoering van de bestelling door de verkoper, is hij toch verplicht de overeengekomen prijs aan de verkoper te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien het aanbod niet binnen die termijn wordt aanvaard, vervalt het aanbod.
Levertijden in offertes zijn indicatief en overschrijding geeft koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen dienen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeen te komen.
De op aanbiedingen, offertes en facturen vermelde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5: Herroepingsrecht

Na ontvangst van de bestelling heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 30 dagen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn gaat lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
Er is geen herroepingsrecht indien de producten naar zijn specificaties op maat zijn gemaakt of een korte houdbaarheid hebben.
De consument kan gebruik maken van een herroepingsformulier van de verkoper. Verkoper is verplicht deze onverwijld op verzoek van koper aan koper ter beschikking te stellen.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De verkoper zal de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal verkoper de koper hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte stellen.
Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, zal verkoper daarbij aangeven in hoeverre de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Voltooiing en overdracht van risico

Zodra de gekochte zaak door de koper is ontvangen, gaat het risico over van verkoper op koper.

Artikel 8: Onderzoek, klachten

De koper is verplicht het geleverde af te leveren op het moment van bezorging, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk (laten) onderzoeken. Daarbij dient de koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde zaken overeenkomen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans of de kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die in het normale (handels)verkeer gelden.
Klachten r

ter zake van beschadiging, tekorten of vermissing van geleverde goederen dienen binnen 10 werkdagen na de dag van levering van de goederen schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.
Indien de klacht binnen de gestelde termijn gegrond wordt verklaard, heeft verkoper het recht ofwel te herstellen ofwel opnieuw te leveren, ofwel van levering af te zien en de koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
Geringe en/of industriestandaard afwijkingen en verschillen in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen de verkoper niet worden tegengeworpen.
Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten of onderdelen die tot dezelfde overeenkomst behoren.
Nadat de goederen door de koper zijn verwerkt, worden geen klachten meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen

Indien aan de koper een monster of model is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders indien partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak hiermee zal overeenstemmen.
Ook bij overeenkomsten betreffende onroerende zaken wordt opgave van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat de te leveren zaak daarmee hoeft te beantwoorden.

Artikel 10: Levering

Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit betekent dat alle kosten voor de koper zijn.
De koper is verplicht de zaken af ​​te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak op te slaan voor rekening en risico van koper.
Indien de goederen worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
Een door verkoper opgegeven leveringstermijn is indicatief. Dit is nooit een deadline. Bij overschrijding van de termijn dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Bij levering in gedeelten is verkoper gerechtigd deze onderdelen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht

Indien verkoper door overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ​​elke omstandigheid waarmee verkoper bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en waardoor de normale nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet door koper kan worden gevergd, zoals ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molestering, sabotage, terrorisme, stroomuitval, overstroming, aardbeving, brand, bezetting, stakingen, uitsluiting van werknemers, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere verstoringen in het bedrijf van de verkoper.
Voorts verstaan ​​partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleverende bedrijven waarvan verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, de contractuele verplichtingen jegens verkoper niet nakomen, tenzij dit aan verkoper te verwijten valt.
Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet waardoor verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen geschieden bij aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

Rechten van een van beide partijen onder deze Overeenkomst mogen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als goederenrechtelijke bepaling als bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.