Privacybeleid

Prime Stock verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit nodig is om het contract met u met betrekking tot de verkoop van goederen na te komen (of voor de uitvoering van maatregelen die voorafgaand aan het sluiten van een dergelijk contract zijn genomen); en verdere verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van de publieke taken van dit bedrijf.

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE BEHEERDER

1.1. De beheerder van uw persoonsgegevens is de zakelijke onderneming, Prime Stock, met statutaire zetel: Laan van Brabant 22 4701 BK Roosendaal Nederland (hierna te noemen de “Beheerder”).

1.2. De contactgegevens van de beheerder zijn als volgt:

afleveradres: Laan van Brabant 22 4701 BK Roosendaal Nederland

e-mailadres: info@primestock.nl

telefoon: +31 0 10 3074227

1.3. De beheerder heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

2. DE RECHTSGROND VAN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

2.1. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het feit dat een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor:

2.1.1. uitvoering van het contract tussen u en de trustee of voor de uitvoering van een maatregel door de trustee vóór de sluiting van een dergelijk contract in de zin van artikel 6, lid 1, onder b), Verordening (EG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens);

2.1.2. de nakoming van de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de verantwoordelijke voor de verwerking, in de zin van artikel 6, lid 1, onder c), van de verordening, in het bijzonder de nakoming van de verplichtingen die aan beheerders worden opgelegd door algemeen bindende wettelijke voorschriften, in het bijzonder wet nr. 235/2004 Coll., over belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd, Wet nr. 586/1992 Coll. zoals gewijzigd, en Wet nr. 563/1991 Coll., inzake boekhouding, zoals gewijzigd.

3. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

3.1. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is om een ​​overeenkomst tussen u en de trustee uit te voeren, inclusief de levering van goederen en het oplossen van aansprakelijkheid voor gebreken, of de uitvoering van de regelingen door de trustee vóór het sluiten van een dergelijke overeenkomst en de nakoming van de daarmee verband houdende publieke taken door de trustee.

3.2. De verwerkingsverantwoordelijke heeft geen automatische, individuele besluitvorming in de zin van artikel 22 van de verordening.

4. DATUM VAN OPSLAG VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

4.1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de duur van de gevolgen van de rechten en plichten van het contract en voor de periode die nodig is voor het bereiken van de relevante algemeen bindende wettelijke voorschriften, maar uiterlijk voor de periode die is bepaald door algemeen bindende wettelijke voorschriften.

5. ANDERE ONTVANGERS VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

5.1. Andere ontvangers van uw persoonlijke gegevens zijn logistieke en expeditiebedrijven en andere personen die betrokken zijn bij de levering van goederen of betalingen in het kader van een verkoopcontract, de persoon die technische diensten verleent met betrekking tot de werking van de e-shop, inclusief de werking van software en gegevens opslag en de personen die administratieve, boekhoudkundige en fiscale diensten verlenen.

5.2. De ontvangers van uw persoonsgegevens die worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, kunnen de financiële autoriteiten zijn of andere bevoegde autoriteiten in gevallen waarin de beheerders algemeen bindende wettelijke voorschriften opleggen.

5.3. De beheerder heeft niet de intentie om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde land (naar een niet-EU-land) of een internationale organisatie.

6. RECHTEN VAN DE GEGEVENSONDERWERP

6.1. Onder de voorwaarden uiteengezet in de Verordening heeft u het recht om de trustee toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, het recht om uw persoonsgegevens te herstellen of te verwijderen, of om de verwerking ervan te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

6.2. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens is geschonden of de verordening is geschonden, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

6.3. U bent niet verplicht om persoonlijke informatie te verstrekken. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is een noodzakelijke vereiste voor het sluiten en uitvoeren van het contract en zonder het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is het niet mogelijk om het contract te sluiten of te vervullen door de trustee.

PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKING INFORMATIE TEN DOEL VAN HET VERZENDEN VAN AANBIEDINGEN

U kunt Prime Stock toestemming geven om uw gegevens ook te gebruiken om u zakelijke communicatie (marketingaanbiedingen) en andere marketingactiviteiten te sturen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en de commerciële communicatie wordt u niet verder toegestuurd. Zie hieronder voor meer gedetailleerde informatie over het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE BEHEERDER

1.1. De beheerder van uw pers

onal data is de handelsvennootschap Prime Stock, statutair gevestigd: Laan van Brabant 22 4701 BK Roosendaal Nederland (hierna te noemen de “Beheerder”).

1.2. De contactgegevens van de beheerder zijn als volgt:

afleveradres: Laan van Brabant 22 4701 BK Roosendaal Nederland

e-mailadres: info@primestock.nl

telefoon: +31 0 10 3074227

1.3. De beheerder heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

2. DE RECHTSGROND VAN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

2.1. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming die aan deze beheerder is gegeven in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), Verordening (EG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens).

3. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

3.1. Het doel van het verwerken van uw persoonlijke gegevens is om zakelijke communicatie over de activiteiten van de beheerder via e-mail te verzenden.

3.2. De verwerkingsverantwoordelijke heeft geen automatische, individuele besluitvorming in de zin van artikel 22 van de verordening.

4. DATUM VAN OPSLAG VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

4.1. Hoe lang uw persoonlijke gegevens door de beheerder worden bewaard, hangt af van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens (voor dit doel).

5. ANDERE ONTVANGERS VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

5.1. Andere ontvangers van uw persoonlijke informatie zijn mensen die marketingdiensten leveren voor beheerders en diensten die technisch gezien webpagina’s en een mailinglijst leveren.

5.2. De beheerder heeft niet de intentie om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde land (naar een niet-EU-land) of een internationale organisatie.

6. RECHTEN VAN DE GEGEVENSONDERWERP

6.1. Onder de voorwaarden uiteengezet in de Verordening heeft u het recht om de trustee toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, het recht om uw persoonsgegevens te herstellen of te verwijderen, of om de verwerking ervan te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

6.2. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw aan de Beheerder gegeven persoonsgegevens in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van het verwerken van uw persoonsgegevens voorafgaand aan een dergelijke intrekking van uw toestemming. U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens intrekken door in elke marketing-e-mail op de link “Abonnement opzeggen” te klikken of uw onenigheid kenbaar te maken via een afzonderlijke e-mail, telefonisch of per aangetekende post aan de contactpersonen in artikel 1.2.

6.3. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens is geschonden of de verordening is geschonden, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

6.4. U bent niet verplicht om persoonlijke informatie te verstrekken. Het verstrekken van uw persoonlijke informatie is geen wettelijke of contractuele vereiste en is geen vereiste om een ​​contract te sluiten.

6.5. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, met inbegrip van profilering. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, worden uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerkt.